پیش از هرچیزی، آمادگی کلید موفقیت است.
الکساندر گراهام بل
ثبت نام مترجم

ضمایم اول سود

دانلود