نگرانی، جریان باریکی از ترس است که وارد ذهن می‌شود. اگر تشویق شود، مجرای تمام افکار دیگر را قطع می‌کند.
آرتور سامرز روچ
ثبت نام مترجم

 

فراتر از محدودیت ذهن

 

اثر تی هارو اکر

ترجمه منصور بیگدلی

قابل دریافت در اپلیکیشن طاقچه بصورت الکترونیکی