چون بلبل مست راه در بستان یافت/روی گل و جام باده را خندان یافت آمد به زبان حال در گوشم گفت/دریاب که عمر رفته را نتوان یافت
خیام
ثبت نام مترجم

 

فراتر از محدودیت ذهن

 

اثر تی هارو اکر

ترجمه منصور بیگدلی

قابل دریافت در اپلیکیشن طاقچه بصورت الکترونیکی