فرد شاد فردی نیست که شرایط خاصی دارد، فردی است که حالت‌های خاصی دارد.
هاگ داونز
ثبت نام مترجم

 

فراتر از محدودیت ذهن

 

اثر تی هارو اکر

ترجمه منصور بیگدلی

قابل دریافت در اپلیکیشن طاقچه بصورت الکترونیکی