درد اجتناب ناپذیر است. رنج‌بردن اختیاری است.
ام کاتلین کیسی
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین