عاشق موارد زیاد باشید، زیرا قدرت واقعی در آن است، و هر که بیشتر دوست دارد، بیشتر عمل می‌کند و بیشتر می‌تواند موفق شود، و کاری که با عشق انجام شود به خوبی انجام می‌شود.
ونسان ونگوک
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین