نگرانی، جریان باریکی از ترس است که وارد ذهن می‌شود. اگر تشویق شود، مجرای تمام افکار دیگر را قطع می‌کند.
آرتور سامرز روچ
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین