بیشتر افراد به اندازه‌ای شاد هستند که ذهن خود را آماده می‌کنند
آبراهام لینکلن.
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین