از آنجایی که از دادن لذت به دیگران بیشتر لذت می‌برید، باید در مورد شادی که می‌توانید به دیگران بدهید خوب فکر کنید.
الینور روزولت
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین