هنگام جدا شدن از موارد آشنا و مورد انتظار، مجبور خواهید شد و ترجیح خواهید داد با چالش بزرگتری روبرو شوید، درس‌های سخت‌تر بیاموزید و واقعا خودتان را بشناسید.
کلی کوترون
ثبت نام مترجم

شادی

با کارآفرینی به قدرت و آزادی مالی برسید

اثر کیم کیوساکی

ترجمه منصور بیگدلی

ناشر: آوین