من می‌دانم به کجا می‌روم و حقیقت را می‌دانم و مجبور نیستم آن چیزی باشم که تو می‌خواهی. من آزادم همان چیزی باشم که می‌خواهم.
محمدعلی کلی
ثبت نام مترجم

گنج درونی شما چیست

شکل 5.4 هرم اوج  دانلود 

شکل 11.1 منحنی سرزندگی دانلود

معادله گنج درونی    دانلود