هرگز بخاطر تصورات محدود دیگران خود را محدود نکنید، هرگز بخاطر تصورات محدودتان دیگران را محدود نکنید.
می جمیسون
ثبت نام مترجم

 

ضمایم کتاب می توانید پولدار بودن را انتخاب کنید، اثر رابرت کیوساکی

برای دانلود، روی هرکدام کلیک کنید.

 

صورت وضعیت مالی شخصی    دانلود

کاربرگ تعیین گردش نقدی      دانلود

کاربرگ نگهداری سوابق         دانلود

کاربرگ هزینه های شخصی    دانلود