ایدل چو زمانه می‌کند غمناکت/ ناگه برود ز تن روان پاکت بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند/زان پیش که سبزه بردمد از خاکت
خیام
ثبت نام مترجم

ابزار تغییر کوچک شماره 4

اندیشه‌ی فراوانی باعث جذب فراوانی می‌شود.

وقتی مشتری از دست می‌رود بیشتر افراد شاکی یا نگران کنسل شدن می‌شوند، زمان زیادی را صرف تمرکز روی کنسل کردن می‌کنند و توجه منفی نشان می‌دهند.

با گفتن «من مجرایی برای مشتری جدید ایجاد کرده‌ام» یا «زمانی برای کسب و کاری دیگر ساخته‌ام» می‌توانید این را تغییر دهید.

می‌بینید چقدر خوش‌بینانه بنظر می‌رسد؟ حس بهتری دارد؟

بدین صورت فراوانی اجازه رخدادن می‌یابد.

روی پی

ترجمه منصور بیگدلی