چون بلبل مست راه در بستان یافت/روی گل و جام باده را خندان یافت آمد به زبان حال در گوشم گفت/دریاب که عمر رفته را نتوان یافت
خیام
ثبت نام مترجم