می‌شنوم و فراموش می‌کنم. می‌بینم و به خاطر می‌سپارم. انجام می‌دهم و درک می‌کنم.
کنفسیوس
ثبت نام مترجم