موفقیت پایان راه نیست، شکست کشنده نیست: مهم اشتیاق ادامه دادن است.
وینستون چرچیل
ثبت نام مترجم
« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: