من می‌دانم به کجا می‌روم و حقیقت را می‌دانم و مجبور نیستم آن چیزی باشم که تو می‌خواهی. من آزادم همان چیزی باشم که می‌خواهم.
محمدعلی کلی
ثبت نام مترجم