مشکل هرچه باشد، بخشی از راه حل باشید. فقط گوشه‌ای ننشینید تا پرسش طرح کنید و به موانع اشاره کنید.
تینا فی
ثبت نام مترجم