فرد شاد فردی نیست که شرایط خاصی دارد، فردی است که حالت‌های خاصی دارد.
هاگ داونز
ثبت نام مترجم