هیچ انسانی آنقدر حافظه خوبی ندارد که بتواند یک دروغگوی موفق بشود.
آبراهام لینکلن
ثبت نام مترجم