درد اجتناب ناپذیر است. رنج‌بردن اختیاری است.
ام کاتلین کیسی
ثبت نام مترجم