زندگی مانند دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل باید همیشه درحرکت باشید.
آلبرت اینشتین
ثبت نام مترجم