هر دقیقه‌ای که عصبانی باشید شصت ثانیه از شادی خود را از دست می‌دهید.
رالف والدو امرسان
ثبت نام مترجم