هنگام جدا شدن از موارد آشنا و مورد انتظار، مجبور خواهید شد و ترجیح خواهید داد با چالش بزرگتری روبرو شوید، درس‌های سخت‌تر بیاموزید و واقعا خودتان را بشناسید.
کلی کوترون
ثبت نام مترجم